Hinnasto

Suunnittelun kustannukseen vaikuttaa luonnollisesti tehtävään käytettävä aikamenekki ja täten kustannukset vaihtelevat suuresti hankkeen koon ja vaativuuden mukaan. Suunnittelu- ja työnjohtotehtävämme ovat vaihdelleet pesu- ja wc-tiloista omakoti-, rivitaloihin ja pieniin kerrostaloihin.

Suunnitteluhankkeiden ja varsinkin arkkitehtisuunnitelman haasteena on, että edeltä käsin kokonaisaikamenekkiä on hyvin vaikea arvioida. Pyrimme kuitenkin lähtökohtaisesti arvioimaan hankkeeseen menevän aikamenekkiä, vaikka olisimme tarjonneet tehtävän kiinteällä palkkiolla. Suunnittelupalkkio on käytännössä aina jossain muotoa sidoksissa käytettävään aikaan.

Suunnitteluhankkeiden aikamenekkiä pienentää nykyinen ArchiCAD-piirto-ohjelmamme, mutta toisaalta viranomaisvaatimukset ovat lisänneet suunnitteluun käytettävää aikamenekkiä. Nykyisen suunnitteluohjelman lisäetuna on 3D-mallinnus, muutosten nopea toteutus ja mahdollinen määrälaskenta, jota tarvitaan mm. kun lasketaan kohteen rakennuskustannuksia tai tehdään materiaalihankintoja.

Arkkitehtisuunnittelun, jota myös rakennussuunnitteluksi kutsutaan on kehittyneistä ohjelmista huolimatta varsin haasteellista arvioida tarkkaa aikamenekkiä kun muuttuvia tekijöitä on useita. Luonnollisesti suunnittelukustannuksiin vaikuttaa tilaajan toiveet, mutta tilaajan lisäksi kustannuksiin vaikuttaa rakennuspaikan ominaisuudet, asemakaava, määräykset ja usein viranomaisen asettamat vaateet hankkeelle.

Kuten edellä todettiin, pyrimme aina arvioimaan hankkeen laajuuden asiakkaiden tarpeiden pohjalta ja voitte lähettää meille tarjouspyynnön.

Arkkitehtisuunnittelu

Suunnitteluhanke voidaan toteuttaa kiinteällä palkkiolla tai kokonaisuudessaan tuntiveloituksella. Kiinteästi hinnoitellun suunnitteluhankkeen haasteena on lähes aina yksilöllisten hankkeiden monimuotoisuus ja täten aikamenekin arviointi ja kustannus on vaikeaa varsinkin pää- ja arkkitehtisuunnittelun osalta. Suunnittelun ehdottomana tavoitteena tulisi kuitenkin olla, että lopullinen suunnitelma laaditaan huolella ja että se vastaisi tilaajan, urakoitsijan ja viranomaisen vaatimuksia.

Tilaajien, kohteen ja viranomaisten lisäksi suunnittelun kustannuksiin vaikuttaa tontin vaativuus (tasamaa / rinne), kerrosten lukumäärä, rakennusten lukumäärä, materiaali, kaupunki, asemakaavamääräykset jne.

Ammattirakentajat

Ammattirakentajat ovat ArkVisio Oy:n pääasiakasryhmä ja heidän hankkeitaan suunnitellaan lähes aina tuntiveloituksen mukaan. Tavanomaisesti hanke alkaa sillä, että arvioimme yhdessä rakentajan kanssa suunnittelun kokonaisaikamenekkiä ja sovimme hankkeen välitavoitteet. Ammattirakentajat ymmärtävät, että hankkeen suunnitteluaikamenekkiin vaikuttaa lukuisia ei tekijöitä, jotka selviävät useinkin vasta suunnittelun edetessä.

Yksityiset rakentajat

Lähes 30 vuoden aikana olemme ArkVisiossa tehneet satoja yksilöllisesti suunniteltuja pienkohteita (omakotitaloja, mökkejä, laajennuksia, talleja). Aivan kuten isommissakin hankkeissa on esimerkiksi yksityisten rakentajien omakotitalojenkin suunnittelun aikamenekkiä vaikea tarkalleen määritellä.

Tavallisesti annamme kertarakentajille kiinteähintaisen suunnittelutarjouksen, jolle on annettu välitavoitteet ja tehtävät. Pientalojen suunnittelukustannus pääkaupunkiseudulle on vaihdellut 8 000-15 000€ sis. alv. 24 % välillä, kun hanke on pitänyt sisällään taustoittamisen, alustavat luonnokset, kaksi 3D-luonnossuunnitelmaa, palaverit tilaajan ja viranomaisen kanssa ja rakennuslupasuunnitelmat sekä pääsuunnittelijan tehtävät rakennuslupaa varten ja rakennusluvan hakemisen. Tiedämme, että pienhankkeet eivät suunnittelutoimistolle ole kultakaivoksia, mutta tiedämme myös, että olemme siinä hyviä ja tahdomme niitä täten tehdä.

Pienet rakennushankkeet

ArkVisiossa olemme auttaneet ja autamme asiakkaita, vaikka kyseessä olisi vain pieni suunnitteluhanke, joka tarvitsee suunnitelmat toimenpide- tai rakennuslupaa varten. Rakennushankkeen voi olla esimerkiksi märkätilan rakentaminen, asunnon sisäpuolinen muutos, pieni laajennus, autotalli tai -suoja. Suunnitteluaikamenekin kannalta pienten hankkeiden ongelmana on epävarmuus aikamenekistä, josta syystä tarjoudumme auttamaan näiden töiden osalta ainoastaan tuntiveloituksella. Yleensä pienimuotoinen rakennushanke, jolle tulee hakea lupaa, tulee kustantamaan arkkitehti- ja pääsuunnittelutyön osalta noin 2000-3000€ sis. alv. 24%, mutta lopullinen kustannus vahvistuu vasta hankkeen edistymisen tuntikirjanpidon mukaan.

Pääsuunnittelu

2000-luvun alusta alkaen on rakennushankkeisiin tullut nimetä myös pääsuunnittelija.

Sisällytämme omiin arkkitehtisuunnitteluhankkeisiin aina pääsuunnittelun, mutta meiltä voi tilata pääsuunnittelijan myös ilman arkkitehtisuunnittelua, jos tilaaja on esimerkiksi ostamassa talopakettia ja pääosa suunnittelusta tulee toisaalta. Pääsuunnittelijatehtävät jakautuvat kustannusten ja tehtävien osalta yleensä kahteen erinäiseen osaan: ”suunnittelun ja rakentamisen aikaisiin tehtäviin”.

Pääsuunnittelijan työmäärä vaihtelee kohteittain suuresti, mutta keskimääräinen aikamenekki omakotitalosuunnittelijan pääsuunnittelussa on noin 40-50 tuntia, eli noin 5000€ sisältäen alv. 24%. Luonnollisesti, kun arkkitehtisuunnittelu on toteutettu meillä ArkVisiossa on pääsuunnittelun aikamenekki hieman tätä pienempi.

Pääsuunnittelijan rakentamisaikaisaikaisien tehtävien hoitamisesta sovitaan tuntiveloituksen ja osin kuukausipohjaisen veloituksen mukaan. Kuukausiveloituksen tarkoituksena on kattaa hankkeeseen liittyvä lyhytviestiliikenne ja neuvontaan liittyvä aikamenekki, jonka kirjaaminen on monesti hankalaa ellei mahdotonta.

Rakentamisen aikana työmaa-aikaisien muutossuunnitelmista huolehtiminen muodostuu pääsuunnittelijan tehtäväksi ja nämä tehtävät toteutetaan tuntiveloituksen mukaan.

Vastaava työnjohtaja

Vastaavan työnjohtajan palkkion määrä riippuu tehtävän / rakennetun kohteen vaatimuksista ja tehtävään käytettävästä ajasta. Palkkion suuruuteen vaikuttaa mm. rakennustapa, -aikataulu, tilaajan tavoitteet ja myös rakentamiskunnan vaatimukset vastaavan työnjohtajan tehtävistä.

Käsittelemme työnjohtajatarjoukset ja -sopimukset aina tapauskohtaisesti, mutta yleisin tapa, jolla tarjoamme työnjohtopalveluitamme on kokonaispalkkio jaettuna rakentamisaika kuukausilla. Veloitus tapahtuu tällöin kerran kuukaudessa. Työnjohto voidaan sopia myös pelkän tuntiveloituksen mukaan, tämän edellytyksenä on, että tehtävän tuntiarvio vastaa rakennusvalvonnan, tehtävän ja ArkVisiossa määriteltyä aika-arviota.

Työnjohdon peruspalkkio pitää sisällään vastaavan työnjohtajan lakisääteiset  tehtävät, joihin kuuluu mm. valvontasuunnitelman laadinta, aloituskokoukseen osallistuminen, viranomaiskatselmuksista huolehtiminen ja osallistuminen, peittyvien työsuoritteiden tarkastaminen valvontasuunnitelman mukaisesti ja valvontapöytäkirjan täyttäminen. Edellisten lisäksi työmaan edistymistä dokumentoidaan valokuvin.

Tavanomaisen omakotitalon vastaavan työnjohtajan tehtäviin käytetään 80-150 h.

Kustannuksiin vaikuttaa kohteen sijainti (=matkakustannukset), rakentamisaikataulu, rakennustapa, kohteen erityispiirteet ja vaativuus (vaikuttaa mm. tarvittavaan käyntikertojen määriin), kunta ja tilaajan toiveet.

Rakennuttaminen

Rakennuttamisen palvelut pitävät sisällään urakkatarjoukset, urakka-asiapapereiden laadinnan, projektinjohdon, valvonnan ja hankinnan palvelut. Asiakkainamme ovat olleet yksityiset asiakkaat ja taloyhtiöt. Kohteen rakennuttamisen kustannuksiin vaikuttaa hankkeen koko ja asiakkaan tarpeet. Tavoitteenamme on, että sovitamme rakennuttajapalvelut tilaajan tarpeiden mukaiseksi. Rakennuttamispalvelu veloitetaan tuntiveloituksen mukaan, ellei toisin ole sovittu.

Tutkimus

Sivun alalaidasta löydät tarkastus- ja tutkimushinnastomme. Vaihtoehtoisesti kaikki tutkimustoimenpiteet voidaan toteuttaa tuntiveloituksen mukaan.

Takaisin ylös Takaisin ylös