ARKKITEHTUURI –

PIIRRÄMME PALJON, MUTTA TEEMME MYÖS OIKEITA TÖITÄ 🙂

Meillä ArkVisiossa arkkitehtuuri ja suunnittelu alkaa aina tilaajasta, rakennuspaikasta ja hankkeen yksilöllisistä vaatimuksista. Suunnitteluhanke onkin usein pieni – tai joskus suurikin – matka tuntemattomaan, jossa matkaohjelma varmistuu vasta, kun rakennus on valmistunut. Hyvällä suunnittelulla ja hankkeen ohjauksella tästä matkasta voidaan tehdä hieman tasaisempi ja lentotermein sanottuna, ilmakuoppia tulee eteen vähemmän. Suunnitellaan siis hyvin, ennen kuin aloitetaan rakentaminen.

ARKVISIO – ARKKITEHTISUUNNITTELUN VAIHEET:

Pääsuunnittelu

2000-luvun alusta alkaen on rakennushankkeisiin tullut nimetä myös pääsuunnittelija. Olemme laatineet kuvauksen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta. Pääset ohjeisiin sivun alalaidasta. Ohjeeseen olemme keränneet tietoa myös rakennushankkeeseen ryhtyvälle ja listanneet pääsuunnittelijan tehtävät selitteineen. Sisällytämme omiin arkkitehtisuunnitteluhankkeisiin aina pääsuunnittelun, mutta meiltä voi tilata pääsuunnittelijan myös ilman arkkitehtisuunnittelua, jos tilaaja on esimerkiksi ostamassa talopakettia.

Taustoittaminen

Taustoittamisella eli lähtötietojen varmistamisella aloitetaan lähes jokainen suunnitteluhanke. Yksinkertaistettuna taustoittamisen tavoitteena on tutustua hankkeeseen, tilaajaan ja tavoitteisiin. Konkreettisesti taustoittaminen voi tapahtua asiakkaan kanssa aloituspalaverissa, jossa tutustutaan vielä uudelleen tilaajan avustuksella hankkeen tavoitteisiin, tarkistetaan alueen asemakaava ja mahdollisesti muut alueen tarkentavat rakentamisohjeet.

Aloituspalaverin lisäksi käydään usein myös rakennuspaikalla ja joskus, jos hanke tätä edellyttää, ollaan yhteydessä alueen lupaviranomaiseen ennen varsinaisen suunnittelutyön aloittamista. Taustoittamisen tavoitteena onkin ennen kaikkea varmistaa, että arkkitehtisuunnittelulle on riittävät lähtötiedot ja välttää turhaa suunnittelua, jota ei sittemmin päästä toteuttamaan.

Peruskorjaus- ja laajennuskohteissa taustoittamiseen kuuluu kohteeseen tutustuminen. Ennen varsinaisen suunnitelman mallintamista käymme mittaamassa vanhan rakennuksen mitat ja teemme tarvittaessa tutkimuksia talon rakenteisiin. Mittaamisen jälkeen piirrämme nykytilanteen (inventointipiirustuksen) ennen uuden muutos- tai laajennussuunnitelman aloittamista.

 

Ideointivaiheessa visioidaan

Ideointivaiheen eli suunnitelmaehdotelmien alussa arkkitehti on saanut tilaajalta tilaohjelman ja lähtötiedot mm. tontista tai rakennuksesta ja tonttiin liittyvistä kaavamääräyksistä, ja taustoittaminen hankkeelle on tehty ennen tätä työvaihetta.

Ideointivaiheessa ArkVisio Oy:n suunnittelijat laativat vaihtoehtoisia ehdotelmia suunnittelukohteesta. Tavoitteena on etsiä tilaajan tavoitteisiin ja tontin tai rakennuksen ominaisuuksiin nähden parasta lopputulosta. Suunnittelu tapahtuu tässä vaiheessa usein ”vapaalla kädellä” läpinäkyvälle skissipaperille ja osin koneavusteisesti. Pääpaino alkuvaiheen luonnoksissa on hakea rakennuksen parasta sijaintia tontilla ja laatia useita vaihtoehtoisia pohjapiirroksia. Luonnollisesti samalla, kun pohjapiirroksia ideoidaan, miettii suunnittelija rakennuksen massoittelua, poikkileikkausta ja julkisivuja sekä soveltuvuutta ympäristöön.

Ideointivaiheessa tilaajan ja arkkitehdin suunnittelupalaverit ovat ratkaisevassa osassa. Palavereissa käydään läpi arkkitehdin laatimia visioita ja kuullaan lisää tilaajan toiveita ja kommentteja tehtyihin luonnoksiin. Arkkitehteina olemme havainneet, että lähes aina ensimmäisessä suunnittelupalaverissa, jossa useampia ehdotelmia esitellään tilaajalle, löydetään tilaajan kanssa yhdessä uusia hyviä variaatioita ja usein on käynyt niin, että se kuuluisa lamppu syttyy arkkitehdin ja tilaajan päässä ja saatetaan yhdessä todeta, että talon pohjaratkaisu on tässä.

Alustavien suunnittelupalavereiden määrää ei edeltä käsin voida koskaan määritellä. Luonnospalaverin päätteeksi on tavallista, että sovitaan seuraavasta palaverista, johon mennessä arkkitehti kehittelee palaverin pohjalta vielä suunnitelmaa ennen siirtymistä koneluonnosten, eli tarkemman 3D-suunnittelun pariin.

3D-luonnossuunnittelu

ArkVisiossa 3D-suunnittelulla tarkoitetaan ideointivaiheen mallintamista ja alustavan luonnossuunnitelman tarkentamista. ArkVisiossa suunnittelu tapahtuu uusimmalla ArchiCAD-suunnitteluohjelmalla. Tässä suunnitteluvaiheessa päästään 3D-katselumallin lisäksi tulostamaan tulevan kohteen asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirrokset. Suunnitelman avulla rakennuksesta voidaan laskea täsmälliset pinta-alat ja verrata aloja tontin rakennusoikeuteen.

Kolmiulotteisen mallintamisen suurimpana etuna on havainnollisuus ja BIMx-malli tilaajan käyttöön. BIMx-mallin avulla tilaaja voi omalla kotikoneella tarkastella ja kulkea suunnitelmassa. Mallin avulla rakennushankkeeseen ryhtyvän on helpompi ymmärtää suunnitelmaa, kun suunnitelmaa voidaan tarkastella aivan kuin rakennus olisi jo rakennettu, sisältä ja ulkoa päin.

Suunnitelman mallintamisen jälkeen tilaaja ja arkkitehti pitävät palaverin, jonka yhteydessä syntynyttä kohdetta tarkastellaan ja päätetään mahdollisista muutoksista ja tulevista aikatauluista. Luonnossuunnitteluvaiheen lopuksi on myös tavanomaista, että hankkeen pääsuunnittelija käy esittelemässä suunnitelmat alueen rakennuslupaviranomaisella.

ArchiCAD-ohjelman muina etuina on, että piirtämisen ”sivutuotteena” syntynyttä määrälaskentaa voidaan hyödyntää kustannusarvion laskennassa tai kun aloitetaan mahdollisten tarjousten pyytäminen urakoitsijoilta, materiaalitoimittajilta ja talopaketin myyjiltä. Ja lähes tulostamisen vaivalla tietokannasta saadaan ulos ovi- ja ikkunakaaviot ja määrät, kalusteet jne.

Rakennuslupakuvat

Rakennuslupakuvia eli pääpiirustuksia tarvitaan nimensä mukaan rakennusluvan hakemiseen. Suunnitelmien laatuvaatimukset vaihtelevat suuresti kuntakohtaisesti, mutta lähtökohtana on aina, että suunnitelmat laaditaan määräysten vaatimalla tavalla. Viime vuosina lupapiirustusten laatuvaatimukset ovat kasvaneet huomattavasti varsinkin pääkaupunkiseudulla.

Pääpiirustukset muodostavat rakennushankkeelle virallisen käsikirjoituksen, jota muut suunnittelijat ja rakennushanke noudattaa. Pääpiirustuksissa kuvataan lukuisia asioita, joita kertarakentaja ei ehkä tule ajatelleeksi.

Määräysten mukaan suunnitelmiin tulee kuvata mittojen, korkojen, ikkunoiden lisäksi monia tarkentavia asioita kuten mm. palo-osastot, paloluokka, pinta-aloja, tilavuuksia, asemakaavamääräykset, värejä, materiaaleja, naapurirakennuksia, lattiakaivoja, vesi- ja viemäriliittymät jne.

Rakennuslupakuvien laadintaan ja rakennusluvan hakemiseen tulee varata näin ollen riittävästi aikaa.

 

Rakennusluvan hakeminen

Rakennuslupasuunnitelmien ja rakennusvalvonnan ennakkopalaverin jälkeen päästään lopulta hakemaan rakennuslupaa ja lähes poikkeuksetta lupaa haetaan Suomen kunnissa nykyisin sähköisesti verkossa, mikä on muuttanut tätäkin prosessia.

Pääpiirustusten lisäksi lupahakemukseen tulee liittää monia lisätietoja ja liitteitä. Listan vaadittavista liitteistä saa tavanomaisesti viranomaiselta, mutta lähes aina lupaa haettaessa tulee tehdä naapurien kuuleminen (ei sisäpuoliset muutokset), pohjatutkimus ja perustamistapalausunto, energiaselvitys, johtokartta, valtakirja ja rakennuslupaviranomaisen määrittelemiä viranomaislausuntoja.

ArkVisio Oy:n pääsuunnittelija ja joukkue täyttävät tavanomaisesti tilaajan puolesta verkossa rakennuslupahakemuksen ja muut rakennuslupaan liittyvät asiapaperit sekä hoitavat ja hakevat rakennuslupaa tilaajan antaman valtakirjan avulla.

ARKKITEHTUURI –

PIIRRÄMME PALJON,  MUTTA TEEMME MYÖS OIKEITA TÖITÄ 🙂

Meillä ArkVisiossa arkkitehtuuri ja suunnittelu alkaa aina tilaajasta, rakennuspaikasta ja hankkeen yksilöllisistä vaatimuksista. Suunnitteluhanke onkin usein pieni – tai joskus suurikin – matka tuntemattomaan, jossa matkaohjelma varmistuu vasta, kun rakennus on valmistunut. Hyvällä suunnittelulla ja hankkeen ohjauksella tästä matkasta voidaan tehdä hieman tasaisempi ja lentotermein sanottuna, ilmakuoppia tulee eteen vähemmän. Suunnitellaan siis hyvin, ennen kuin aloitetaan rakentaminen.

ARKVISIO – ARKKITEHTISUUNNITTELUN VAIHEET:

Pääsuunnittelu

2000-luvun alusta alkaen on rakennushankkeisiin tullut nimetä myös pääsuunnittelija. Olemme laatineet kuvauksen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta. Pääset ohjeisiin sivun alalaidasta. Ohjeeseen olemme keränneet tietoa myös rakennushankkeeseen ryhtyvälle ja listanneet pääsuunnittelijan tehtävät selitteineen. Sisällytämme omiin arkkitehtisuunnitteluhankkeisiin aina pääsuunnittelun, mutta meiltä voi tilata pääsuunnittelijan myös ilman arkkitehtisuunnittelua, jos tilaaja on esimerkiksi ostamassa talopakettia.

Taustoittaminen

Taustoittamisella eli lähtötietojen varmistamisella aloitetaan lähes jokainen suunnitteluhanke. Yksinkertaistettuna taustoittamisen tavoitteena on tutustua hankkeeseen, tilaajaan ja tavoitteisiin. Konkreettisesti taustoittaminen voi tapahtua asiakkaan kanssa aloituspalaverissa, jossa tutustutaan vielä uudelleen tilaajan avustuksella hankkeen tavoitteisiin, tarkistetaan alueen asemakaava ja mahdollisesti muut alueen tarkentavat rakentamisohjeet.

Aloituspalaverin lisäksi käydään usein myös rakennuspaikalla ja joskus, jos hanke tätä edellyttää, ollaan yhteydessä alueen lupaviranomaiseen ennen varsinaisen suunnittelutyön aloittamista. Taustoittamisen tavoitteena onkin ennen kaikkea varmistaa, että arkkitehtisuunnittelulle on riittävät lähtötiedot ja välttää turhaa suunnittelua, jota ei sittemmin päästä toteuttamaan.

Peruskorjaus- ja laajennuskohteissa taustoittamiseen kuuluu kohteeseen tutustuminen. Ennen varsinaisen suunnitelman mallintamista käymme mittaamassa vanhan rakennuksen mitat ja teemme tarvittaessa tutkimuksia talon rakenteisiin. Mittaamisen jälkeen piirrämme nykytilanteen (inventointipiirustuksen) ennen uuden muutos- tai laajennussuunnitelman aloittamista.

 

Ideointivaiheessa visioidaan

Ideointivaiheen eli suunnitelmaehdotelmien alussa arkkitehti on saanut tilaajalta tilaohjelman ja lähtötiedot mm. tontista tai rakennuksesta ja tonttiin liittyvistä kaavamääräyksistä, ja taustoittaminen hankkeelle on tehty ennen tätä työvaihetta.

Ideointivaiheessa ArkVisio Oy:n suunnittelijat laativat vaihtoehtoisia ehdotelmia suunnittelukohteesta. Tavoitteena on etsiä tilaajan tavoitteisiin ja tontin tai rakennuksen ominaisuuksiin nähden parasta lopputulosta. Suunnittelu tapahtuu tässä vaiheessa usein ”vapaalla kädellä” läpinäkyvälle skissipaperille ja osin koneavusteisesti. Pääpaino alkuvaiheen luonnoksissa on hakea rakennuksen parasta sijaintia tontilla ja laatia useita vaihtoehtoisia pohjapiirroksia. Luonnollisesti samalla, kun pohjapiirroksia ideoidaan, miettii suunnittelija rakennuksen massoittelua, poikkileikkausta ja julkisivuja sekä soveltuvuutta ympäristöön.

Ideointivaiheessa tilaajan ja arkkitehdin suunnittelupalaverit ovat ratkaisevassa osassa. Palavereissa käydään läpi arkkitehdin laatimia visioita ja kuullaan lisää tilaajan toiveita ja kommentteja tehtyihin luonnoksiin. Arkkitehteina olemme havainneet, että lähes aina ensimmäisessä suunnittelupalaverissa, jossa useampia ehdotelmia esitellään tilaajalle, löydetään tilaajan kanssa yhdessä uusia hyviä variaatioita ja usein on käynyt niin, että se kuuluisa lamppu syttyy arkkitehdin ja tilaajan päässä ja saatetaan yhdessä todeta, että talon pohjaratkaisu on tässä.

Alustavien suunnittelupalavereiden määrää ei edeltä käsin voida koskaan määritellä. Luonnospalaverin päätteeksi on tavallista, että sovitaan seuraavasta palaverista, johon mennessä arkkitehti kehittelee palaverin pohjalta vielä suunnitelmaa ennen siirtymistä koneluonnosten, eli tarkemman 3D-suunnittelun pariin.

3D-luonnossuunnittelu

ArkVisiossa 3D-suunnittelulla tarkoitetaan ideointivaiheen mallintamista ja alustavan luonnossuunnitelman tarkentamista. ArkVisiossa suunnittelu tapahtuu uusimmalla ArchiCAD-suunnitteluohjelmalla. Tässä suunnitteluvaiheessa päästään 3D-katselumallin lisäksi tulostamaan tulevan kohteen asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirrokset. Suunnitelman avulla rakennuksesta voidaan laskea täsmälliset pinta-alat ja verrata aloja tontin rakennusoikeuteen.

Kolmiulotteisen mallintamisen suurimpana etuna on havainnollisuus ja BIMx-malli tilaajan käyttöön. BIMx-mallin avulla tilaaja voi omalla kotikoneella tarkastella ja kulkea suunnitelmassa. Mallin avulla rakennushankkeeseen ryhtyvän on helpompi ymmärtää suunnitelmaa, kun suunnitelmaa voidaan tarkastella aivan kuin rakennus olisi jo rakennettu, sisältä ja ulkoa päin.

Suunnitelman mallintamisen jälkeen tilaaja ja arkkitehti pitävät palaverin, jonka yhteydessä syntynyttä kohdetta tarkastellaan ja päätetään mahdollisista muutoksista ja tulevista aikatauluista. Luonnossuunnitteluvaiheen lopuksi on myös tavanomaista, että hankkeen pääsuunnittelija käy esittelemässä suunnitelmat alueen rakennuslupaviranomaisella.

ArchiCAD-ohjelman muina etuina on, että piirtämisen ”sivutuotteena” syntynyttä määrälaskentaa voidaan hyödyntää kustannusarvion laskennassa tai kun aloitetaan mahdollisten tarjousten pyytäminen urakoitsijoilta, materiaalitoimittajilta ja talopaketin myyjiltä. Ja lähes tulostamisen vaivalla tietokannasta saadaan ulos ovi- ja ikkunakaaviot ja määrät, kalusteet jne.

Rakennuslupakuvat

Rakennuslupakuvia eli pääpiirustuksia tarvitaan nimensä mukaan rakennusluvan hakemiseen. Suunnitelmien laatuvaatimukset vaihtelevat suuresti kuntakohtaisesti, mutta lähtökohtana on aina, että suunnitelmat laaditaan määräysten vaatimalla tavalla. Viime vuosina lupapiirustusten laatuvaatimukset ovat kasvaneet huomattavasti varsinkin pääkaupunkiseudulla.

Pääpiirustukset muodostavat rakennushankkeelle virallisen käsikirjoituksen, jota muut suunnittelijat ja rakennushanke noudattaa. Pääpiirustuksissa kuvataan lukuisia asioita, joita kertarakentaja ei ehkä tule ajatelleeksi.

Määräysten mukaan suunnitelmiin tulee kuvata mittojen, korkojen, ikkunoiden lisäksi monia tarkentavia asioita kuten mm. palo-osastot, paloluokka, pinta-aloja, tilavuuksia, asemakaavamääräykset, värejä, materiaaleja, naapurirakennuksia, lattiakaivoja, vesi- ja viemäriliittymät jne.

Rakennuslupakuvien laadintaan ja rakennusluvan hakemiseen tulee varata näin ollen riittävästi aikaa.

 

Rakennusluvan hakeminen

Rakennuslupasuunnitelmien ja rakennusvalvonnan ennakkopalaverin jälkeen päästään lopulta hakemaan rakennuslupaa ja lähes poikkeuksetta lupaa haetaan Suomen kunnissa nykyisin sähköisesti verkossa, mikä on muuttanut tätäkin prosessia.

Pääpiirustusten lisäksi lupahakemukseen tulee liittää monia lisätietoja ja liitteitä. Listan vaadittavista liitteistä saa tavanomaisesti viranomaiselta, mutta lähes aina lupaa haettaessa tulee tehdä naapurien kuuleminen (ei sisäpuoliset muutokset), pohjatutkimus ja perustamistapalausunto, energiaselvitys, johtokartta, valtakirja ja rakennuslupaviranomaisen määrittelemiä viranomaislausuntoja.

ArkVisio Oy:n pääsuunnittelija ja joukkue täyttävät tavanomaisesti tilaajan puolesta verkossa rakennuslupahakemuksen ja muut rakennuslupaan liittyvät asiapaperit sekä hoitavat ja hakevat rakennuslupaa tilaajan antaman valtakirjan avulla.